Gần đây rất nhiều khách hàng O&D có liên lạc hỏi về các gói vay cho doanh nghiệp. Sau đây là tóm tắt những điểm chính giữa hai gói hỗ trợ này.

Trước khi vay, các doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ về phần trăm lãi xuất cũng như tư vấn cùng kế toán về khả năng hoàn trả sau này.