Building Control là bộ phận quản lí chất lượng xây dung ở UK.
Họ kiểm tra xem mọi chỉ tiêu cũng như yêu cầu về kỹ thuật được thiết kế và thi công một cách chính xác.