Người đứng tên lease có trách nhiệm với chủ đất về chính cơ sở đã thuê như về tiền thuê nhà, chi phí sửa chữa. Còn người chủ business thì họ có trách nhiệm với kinh doanh đó, giấp phép kinh doanh, hoạt động kinh doanh, an tooàn vệ sinh cũng như các vấn đề liên quan đến nhân viên và khách hàng trong kinh doanh đó.