Special treatment là giấy phép kinh doanh dịch vụ chăm sóc và điều trị.
Hầu hết các council trong London và ven London đều yêu cầu giấp phép kinh doanh cho shop Nails. Giấy phép này đỏi hỏi bạn chứng minh shop đã đạt yêu cầu về an tooàn vệ sinh cũng như năng lực , trình độ chuyên môn của thợ.