Việc đầu tiên khi tìm được một vị trí phù hợp, bạn nên kiểm tra các chi phí như business rate , service charge để những phát sinh không mong muốn. Bạn nên liên lạc với chủ nhà hoặc công ty agent để cho offer như thời gian thuê, thuê làm gì và những đòi hỏi them để giảm giá. O&D có dịch vụ hỗ trợ khách hàng đi thuê shop từ những bước đầu đến khi lấy chìa khóa